De Verwachting blijft

 


 

Site Meter

 

De Verwachting blijft

De geschiedenis van de Gereformeerde kerk Haulerwijk - Waskemeer 1838-1988

 

Voorwoord
Op 15 april 1988 is het 150 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk van Haulerwijk werd gesticht. Onze Kerk heeft een rijke historie. Hoewel de eerste notulenboeken niet bewaard zijn gebleven, is er nog een vrij uitgebreid archief.
Er is getracht aan de hand van de door ons doorgenomen notulen en andere archiefstukken, iets betreffende de Gereformeerde Kerk te doen verschijnen. Vroeger werden bij zulke kerkelijke gelegenheden grote feestelijke bijeenkomsten georganiseerd.
Vandaag leven wij in een geheel andere situatie. Vooral bij jongeren is er weinig historisch besef. Ook is de situatie in ons land de laatste jaren grondig veranderd. In plaats van naast of zelfs tegenover de Hervormde Kerk te staan, zijn wij bij deze kerk betrokken in een proces van eenwording. Tevens zijn er velen van ons, die nauwelijks meer aanvoelen wat onze voorouders er toe dreef om de Kerk der Vaderen te verlaten. Toch is het goed te weten, dat de Afscheiding geen actie was van scheurmakers in de Vaderlandse kerk, maar dat het daden waren van bewogen christenen, die er diep van overtuigd waren dat er voor hen geen andere weg was en dat ze op die wijze gehoorzaam waren aan Gods Woord. Wie het kleine begin, de vele moeiten, leert kennen, die voelt zijn verwondering groeien. En al meer ziet hij hierin een wonder van genade, tot zegen van ons volk.

In het Oude Testament wordt nadrukkelijk opgedragen Gods daden door te geven aan kinderen en kleinkinderen, opdat zij hun vertrouwen op God zouden stellen en Gods werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Dat is ook het doel van dit boek.

De samenstellers,
 

K. H. SCHURING
W. A. DUURSMA
J. RUSSCHEN
B. W. DE VRIES


 

Kerkeraad 1987.
Voorste rij v.l.n.r.: Dhr. de Vries, Dhr. Terpstra, Mw. Neutel, Dhr. v. d Wal, Mw. de Vries, Dhr. Bergsma, Mw. Hummel, Mw. de Vries, Mw. Offringa, Mw. Bijzitter, Mw. Zandberg, Ds. Feenstra.
Tweede rij:
Dhr. Kuipers, Dhr. Claus, Dhr. Duursma, Dhr. Vreugdenhil, Dhr. Kronemeijer, Dhr. Postma, Dhr. Spoelman, Dhr. Veenboer, Dhr. Dijkstra, Dhr. v. d. Zaag, Dhr. Wagenaar.
Bovenste rij:
Dhr. Dijkstra, Dhr. Lammers, Mw. de Vries, Dhr. Brouwer, Dhr. Veenstra, Dhr. Stoker, Dhr. Hiemstra, Dhr. Sikkema, Dhr. Herder, Mw. Veenboer, Dhr. Veenhuizen, Dhr. Hoogsteen.

 

Toegevoegde leden (contact-dames). 1987.
Voorste rij v.l.n.r.: Mw. Deddens, Mw. de Vries, Mw. Hoekstra, Mw. v. d. Meulen, Mw. Hoogsteen, Mw. Duursma, Mw. Uithof. Achterste rij v.1.n.r.: Mw. Veenstra, Mw. Bruinsma, Mw. de Boer, Mw. ten Hoor, Mw. Claus, Mw. Scheffer, Mw. Dijkstra.

 

Toerustings-commissie, 1987.
VI.n.r.: Dhr. Bonthond, Mw. Feenstra, Dhr. Tabak, Dhr. Hoekstra, Mw. Brouwer, Ds. Schonewille.

 

Huiscatechese, 1987.
Zittend v.l.n.r.:
Dhr. Lise, Mw. Lise, Ds. Feenstra, Mw. Oordes, Mw. v. d. Veen,
Mw. v. d. Bij. Tweede rij v.l.n.r.: Mw. de Vos, Mw. Haites, Mw. Witteveen, Mw. Kroondijk, Mw. Notenbomer, Mw. Haisma, Dhr. Haisma.
Boven v.l.n.r.
Dhr. de Vos, Dhr. v. d. Bij, Dhr. Smids, Mw. Smids, Dhr. v. d. Ploeg, Dhr. de Boer, Dhr. Notenbomer.

 

Leiding Kindernevendienst, 1987.
V.l.n.r.: Mw. Meier, Mw. Duursma, Mw. Heine, Mw. van Schepen, Dhr. Kort, Mw. Offringa, Mw. Slagter, Mw. Keuning.

 

 

Noot:
Dankzij de hulp van velen, van zowel binnen als buiten onze gemeente, konden oude foto's geplaatst en namen vermeld worden. Betreffende de recente foto's dank aan Jaap de Boer voor zijn medewerking. En dank aan Nienke van Zanten, voor het vele typewerk dat zij heeft gedaan.

 

 

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the author.

1988.

Druk: Van der Meer B. V., Oosterwolde.


Copyrechten bij de Gereformeerde kerk Haulerwijk

Aan de inhoud van deze site zijn geen rechten te ontlenen.
Bij problemen of vragen over deze website u kunt contact opnemen met
 Webmaster.    
Laatst bijgewerkt: 01 mei 2005.