Zending

 


 

Site Meter

Het ontstaan der Zending.


In de kerken der Afscheiding is het Zendingswerk vooral na 1900 begonnen. In de notulen van onze kerk komt het Zendingswerk voor het eerst ter sprake in 1915. Nu was er voor 1915 wel Zending. De Jongelingsvereniging haalde in die tijd de bijdragen voor de zending bij de kerkleden op. Uit de notulen van 1915 blijkt echter dat de kerk van Haulerwijk te weinig voor de Zending had bijgedragen. In deze tijd bestond er nog geen quotum voor de Zending. Aan de Jongelingsvereniging zal gevraagd worden een opgaaf te verstrekken van de gelden welke door haar zijn opgehaald over de jaren 1912-1914. Op een volgende vergadering van de kerkeraad is bericht ontvangen van de J.V. over de gelden welke door haar zijn bijeengebracht. Enkele jongelieden echter hadden de bijdragen niet opgehaald. Cijfers worden in het verslag niet genoemd. De J.V. echter zou ook gaarne van de Zendingstaak ontheven willen worden. Door de kerkeraad werd diaken Koops benoemd tot penningmeester van de Zending. Verder wordt de gemeente verdeeld in 10 wijken, voor elk der wijken zal een jongeling worden gevraagd om de zendingsgelden op te halen. Over de jaren 1916-1918 zijn de bedragen bekend welke door de jongelingen zijn bijeengebracht voor het Zendingswerk. Over 1916 f 103,77, over 1917 f 95,111/2 en 1918 f 76,83.
In het jaar 1922 bedankt G. Koops als penningmeester van de Zending. Men besluit de schoolhoofden te vragen hem op te volgen. Ook wordt besloten de M.V. in te schakelen voor het houden van collecten langs de deuren voor de Zending op Soemba. Ook in de notulen van 1925, 1926 en 1927 worden J.V. en M.V. ingeschakeld voor de Soemba-week collecte en Soemba's hospitaal.

De Zending in de latere jaren.
In de jaren 1930 komen de zendingscommissies. Door de Kerkeraad worden mannen benoemd die het Zendingswerk in de gemeente gaan organiseren. In 1967 worden door de Kerkeraad de eerste vrouwen benoemd in de Zendingscommissie. Enkele jaren later komt het eerste vrouwelijke bestuurslid in de Zendingscommissie in de persoon van mevrouw De Boer-Jager.
Tot 1952 was Haulerwijk aangesloten bij de Classis Assen. Het Zendingsgebied was Soemba. Bij de overgang naar de Classis Drachten kwam er een ander Zendingsgebied, de Zending in Zuid-Amerika. (Argentinië, Nicaragua en Chili) Door de leden van de Zendingscommissie worden niet alleen de gelden voor de Zending ingezameld, ook wordt door hen Zendingslectuur verspreid, „Vandaar" en het blad „Kerk en Israël". Verder wordt in samenwerking met de Hervormde zending eens per jaar een Zendingsavond belegd in „Sinnehiem".

Zendingszondag.
In de jaren 1960 is men begonnen één zondag per jaar te bestemmen als een speciale zondag voor de Zending. Haulerwijk heeft dit in de afgelopen jaren ook gedaan. Het Zendingswerk wordt hierdoor meer onder de aandacht gebracht van de Gemeente. De collecte op deze zondag is uiteraard bestemd voor het Zendingswerk. Moeilijkheid is steeds weer een predikant of Zendingsarbeider te vinden om in deze diensten voor te gaan. speciale zondag voor de Zending. Haulerwijk heeft dit in de afgelopen jaren ook gedaan. Het Zendingswerk wordt hierdoor meer onder de aandacht gebracht van de Gemeente. De collecte op deze zondag is uiteraard bestemd voor het Zendingswerk. Moeilijkheid is steeds weer een predikant of Zendingsarbeider te vinden om in deze diensten voor te gaan.

Vrouwen Zendings Thuisfront.
In 1982 werd in Haulerwijk opgericht een afdeling van het Vrouwen Zendings Thuisfront. In ons land zijn op veel plaatsen VZT groepen. Sinds in 1896 de Zending een zaak van de kerken werd, voelden vrouwen zich gedwongen om op eigen wijze en vanuit een vrouwelijk gezichtspunt ook mee te werken aan het thuisfront. Opgericht werd het Dr. Scheurers's hospitaal. Deze vereniging wilde het werk van dit Ziekenhuis op Java steun geven. Op veel plaatsen in ons land werden zendingskringen opgericht met het doel vrouwen overzee te helpen bij hun leven en werken. Dat is nog altijd het doel van het VZT. Ook gebed en correspondentie behoren bij dit werk.
Na een bezoek van mevrouw Akkerman uit Ureterp kon men in 1982 in Haulerwijk met het werk van het VZT van start gaan. Ook in Haulerwijk wordt geld ingezameld voor de Zending. Speciaal gaat de aandacht uit naar projecten waar de geldelijke steun de vrouwen en kinderen ten goede komt. Op de jaarlijkse braderie is het VZT steeds aanwezig met een stand. De opbrengst is deels bestemd voor eigen Zending, terwijl ook een gedeelte via mevrouw Akkerman naar een project van de Zending gaat. Het VZT bestaat in HaulerwijkWaskemeer uit 7 dames. Zij komen eens per maand samen om het Zendingswerk te bespreken en de gebedsbrief van de Zending te lezen.


 


Copyrechten bij de Gereformeerde kerk Haulerwijk

Aan de inhoud van deze site zijn geen rechten te ontlenen.
Bij problemen of vragen over deze website u kunt contact opnemen met
 Webmaster.    
Laatst bijgewerkt: 01 mei 2005.