Pro Rege

 


 

Site Meter

Pro Rege en uitbreiding kerkeraadskamer

Bij de bouw van de nieuwe kerk was men er van uitgegaan dat het oude kerkgebouw en de pastorie niet afgebroken of verkocht zouden worden. Het oude kerkgebouw zou ingericht worden als lokaliteit voor verschillende kerkelijke activiteiten, o.a. catechisatie en jeugdverenigingen. Enige aanpassing was noodzakelijk.
De 2 zijvleugels waaruit de banken reeds waren verwijderd en geplaatst op de galerij van de nieuwe kerk, werden afgesloten van de middenruimte, waardoor er twee vergaderlokalen ontstonden, welke werden voorzien van tafels en stoelen. Daar het orgel ook was overgeplaatst naar de nieuwe kerk kon ook de galerij worden afgesloten, en ook als vergaderruimte worden gebruikt.

De afsluiting gebeurde met losse schotten welke verwijderd konden worden, zodat bij jaarfeesten of uitvoeringen het geheel kon worden gebruikt. In het middengedeelte bleven de banken staan. De oude pastorie zou worden bestemd als kosterswoning. De oude kerk kreeg de naam „Pro Rege", hetgeen betekend: „Voor de Koning". Aangezien de kostersfunctie geen volledige baan was, bleek de toenmalige koster S. Donkerbroek niet bereid zijn boerderijtje te verlaten en in de oude pastorie te gaan wonen. De oude pastorie werd toen verhuurd.

Op de gemeentevergadering van maart 1952 kwam Pro Rege weer aan de orde. Men was van mening dat de lokaliteit moest worden gemoderniseerd. In het middengedeelte zouden de banken plaats moeten maken voor tafeltjes en stoelen, een verhoogd podium zou nodig zijn voor uitvoeringen. Om aan de nodige financiën te komen werd besloten de oude pastorie te verkopen.

In „Meeleven" van 16 mei 1952 lezen wij: „De commissie van beheer van gebouw „Pro Rege" biedt te koop aan, de zogenaamde oude pastorie, (woning H. Beijert). Briefjes in te leveren voor of op zaterdag 24 mei a.s. bij W. A. Duursma, Z. Z. vaart midden, waar ook nadere inlichtingen zijn te bekomen." Hoogste inschrijver was Ritske Roffel voor het bedrag van f 5500,-.
Later lezen wij in „Meeleven": „De officiële ingebruikneming van ons gerestaureerd gebouw „Pro Rege" is bepaald op donderdag 20 november. In een gezellige samenkomst zal het gebouw door de restauratiecommissie aan de kerkeraad worden overgedragen en de gemeenteleden worden uitgenodigd, hierbij aanwezig te zijn."

Al spoedig blijkt dat het gebouw „Pro Rege" te klein is voor alle kerkelijke activiteiten. Er wordt gebruik gemaakt van schoollokalen, maar dat biedt ook geen oplossing. En het gebouw voldoet ook niet meer aan de eisen van de tijd. Ruimte voor een bruiloft of iets dergelijks is niet aanwezig. De moeilijkheid is, dat men in Haulerwijk van mening is dat daar een gebouw noodzakelijk is, in verband met evangelisatie.

In 1955 was de commissie van beheer gevraagd, dit eens nader uit te werken en men kwam tot de volgende berekening:

  Bouwterrein . . . . . . . . . . f 6.500,--
  Gebouw  . . . . . . . . . . . .  f 54.000,--
  Inrichting . . . . . . . . . . . . f 6.500,--
  Woning en conciërge . . . . . f 10.000,--
  Samen  . . . . . . . . . . . . . . f 77.000,--
  Jaarlijkse kosten f 7.700,--


De kerkeraadsleden van Waskemeer zijn van mening dat er dan ook iets voor Waskemeer moet worden gedaan. De kerkeraadsleden van Haulerwijk zien een gebouw in Haulerwijk noodzakelijk voor evangelisatie en zijn van mening dat dit de hele gemeente aangaat. De praeses Ds. Broer is van mening dat met het oog op evangelisatie, beter een tweede predikant kan worden beroepen. De gemeente kan dan ook beter worden bearbeid. De commissie van beheer is van mening dat dan de vaste vrijwillige bijdrage met 80% moet worden verhoogd.

5 jaar later, februari 1960:
De commissie van beheer krijgt opdracht om te bekijken: restauratie of nieuwbouw van „Pro Rege". Dan volgen twee bewogen gemeentevergaderingen. Gemeenteleden uit Haulerwijk houden vast aan een gebouw in Haulerwijk. Anderen zijn van mening, dat gebouwen op verschillende plaatsen de gemeente schade zal doen, en kan leiden tot kerksplitsing.

De onrust in de gemeente wordt groot:
In juni 1960 schrijft Ds. Nierop een artikel in Meeleven: „Vergadering met de Gemeenteleden", waarin Ds. Nierop uiteenzet de taak van de kerkeraad volgens het Kerkrecht. „De kerkeraad kan met de gemeente samenkomen, waarbij dan de leidende en de beslissende macht bij de kerkeraad berust. Op een gemeentevergadering mag in noodgevallen over financiën en zaken van beheer gestemd worden, maar dan draagt zulk een stemming nochtans een adviserend en niet een beslissend karakter. Hiermee was de spanning allerminst weggenomen.

Een jaar later lijkt een oplossing in zicht.
De middenschool zal worden opgeheven. In juni 1961 wordt besloten:
1. De middenschool met hoofdenwoning trachten te kopen.
2. Aankoop of bouw van lokaliteit te Haulerwijk.
3. Aankoop of bouw van lokaliteit te Waskemeer.

In oktober 1961 komt de commissie van beheer met het voorstel om de middenschool niet aan te kopen, want het is gebleken na informatie, dat het nog wel 5 jaar kan duren, eer de school vrij komt. De kerkeraad is van plan om de gemeente voor te stellen aankoop middenschool te laten vallen en daarvoor in de plaats, uitbreiding van de consistoriekamer en de voorstellen 2 en 3 te handhaven. Op de gemeentevergadering van november 1961 komt men niet tot een besluit.

Later blijkt dat ook buurman Reinders niet bereid is grond te verkopen, zo is ook de uitbreiding van de consistorie niet mogelijk.

De kerkeraad en commissie van beheer gaan door met de plannen.
Maart 1962 stelt de kerkeraad de gemeente voor:

1. Verbouw „Pro Rege" voor f 60.000,-.
2. Een gebouw te Haulerwijk f 50.000,- met de voorwaarde dat de vrijwillige bijdrage van de leden in Haulerwijk met 50% omhoog moeten.
3. Een gebouw in Waskemeer wanneer dit urgent is. Hiertegen zijn geen overwegende bezwaren.

De spanning binnen de gemeente is nog niet weggenomen.
Op de kerkeraadsvergadering van december 1962 komt de commissie van beheer met het volgende voorstel: het oude gebouw „Pro Rege" afbreken en geheel nieuw opbouwen. Totale kosten: f 92.000,-. De kerkeraad is hierover niet eenstemmig, ook niet of de gemeente hierover geraadpleegd moet worden. Het besluit van de kerkeraad is: de commissie van beheer opdracht te geven, dit plan direct uit te voeren en in „Meeleven' hierover melding te doen met een uitvoerige toelichting, welke door de praeses en scriba zal worden samengesteld. Op 26 februari 1964 kan een geheel nieuw gebouw „Pro Rege" officieel in gebruik worden genomen. De bouwkosten bedroegen in totaal f 113.000,-.

De gemeente gaat eendrachtig verder.
De tijd staat niet stil en de vergaderingsactiviteiten binnen de gemeente nemen ook toe. De kerkeraad is in ledental uitgebreid. Op de kerkeraadsvergadering van 2 maart 1981 wordt o.a. ook gesproken over het gevaar van de kinderen voor de kindernevendienst, die vanuit de kerk gaan naar „Pro Rege" en weer terug. De vraag is: kan de kerkeraadskamer niet worden uitgebreid, dan kan daar ook de kindernevendienst worden gehouden. Dan is er ook ruimte voor de kerkeraadsvergaderingen. De oudercommissie heeft ruimtegebrek voor de activiteiten van de jeugd en die stellen de vraag kan „Pro Rege" niet worden uitgebreid? De kerkeraad benoemt een commisie die moet bekijken welke mogelijkheden de besten zijn.

1 juli 1981 rapporteert de commissie aan de kerkeraad:

-- Uitbreiding van „Pro Rege" . . . . . . . . . . . . . . . . . kosten f   80.000,-
-- Uitbreiding van de kerkeraadskamer . . . . . . . . . . . kosten f 150.000,-

De commissie geeft de voorkeur aan de uitbreiding van de kerkeraadskamer. De kerkeraad besluit een gemeentevergadering te houden.

Gemeentevergadering 19 oktober 1981.
Er zijn nog al wat bedenkingen vooral van financiële aard. Er zal een enquête worden gehouden. In de gemeente zal worden gevraagd wat men voor dit doel over heeft, hetzij als gift (eventueel te betalen in termijnen) of een renteloze lening. Ook zal gevraagd worden, wie vrijwillig wil meewerken aan de bouw. Na de gehouden enquête blijkt dat de gemeente staat achter het plan, uitbreiding achter de kerk.
22 maart 1982 kan met de bouw worden begonnen.
22 oktober 1982 kan de commissie de nieuwbouw overdragen aan de kerkeraad. De overdracht vindt plaats in een geheel gevulde kerk. De voorzitter van de commissie J. Neutel zegt daar onder andere dat de bouw geheel met vrijwilligers is gedaan en dat er 1000 mandagen in zijn gestoken. De totale bouwkosten hebben bedragen f 95.000,-. Het bedrag is ook al binnen. Het gebouw kan schuldvrij worden overgedragen. Hij bedankt ook een ieder die heeft meegewerkt tot de instandkoming van dit mooie geheel. De praeses van de kerkeraad Ds. Schuring bedankt namens de gemeente de commissie voor het vele werk in dezen gedaan.


Copyrechten bij de Gereformeerde kerk Haulerwijk

Aan de inhoud van deze site zijn geen rechten te ontlenen.
Bij problemen of vragen over deze website u kunt contact opnemen met
 Webmaster.    
Laatst bijgewerkt: 01 mei 2005.