Haule

 


 

Site Meter

Evangelisatielokaal in Haule

In april 1900 stelde broeder Veenstra voor in Haule een lokaal te bouwen. De verbinding tussen Haule en Haulerwijk was in die tijd vooral tijdens de winter bijzonder slecht. Daarom stelde Veenstra voor in dit eventueel te bouwen lokaal J.V., catechisaties en Zondagsschool te houden. Veenstra zei gehoord te hebben, dat de Nederlands Hervormde Predikant van Haule wel medewerking wilde verlenen. De kerkeraad was echter van oordeel „dat het de verkeerde weg zou zijn met de Hervormden in zee te gaan".
In 1908 kwamen de broeders H. van der Vaart en A. Boonstra erop terug en kreeg het plan de instemming van de kerkeraad. Om voor het gebouw geld bijeen te brengen, werd een rondgang door de gemeente gemaakt. Het lokaal moest wel onder toezicht van de kerkeraad blijven. In de Commissie, die het lokaal moest beheren, werden benoemd H. van der Vaart, A. Brouwer, P. Bouma en O. de Vries. Het werd in augustus 1908 aanbesteed. Bouwer was R. Reinders voor f 600,43. Om de bouwsom te kunnen betalen werd van W. Haisma f 475,geleend.
Elk jaar werd voor het lokaal een collecte in de kerk gehouden. In 1920 rustte er nog f 100,- schuld op. In dat jaar gaven we aan de Gemeente Ooststellingwerf toestemming het als stemlokaal te gebruiken. In dat jaar besloten we eveneens 1 keer in de maand in het lokaal godsdienstoefening te houden, waarin meester van Ek voorging.
Toen in mei 1923 meester van Ek overleed, stopten we daar met de godsdienstoefeningen. In 1925 wilden de Orthodox Hervormden van Donkerbroek ons lokaal huren om er kerkdiensten te houden, maar dit verzoek werd door ons afgewezen.
In december 1927 hoorden we dat de Orthodox Hervormden in Haule grond hadden gekocht voor een te stichten lokaal. We werden er min of meer door opgeschrikt en vroegen de Commissie, die het lokaal beheerde, om advies. Deze rapporteerde, dat het lokaal in slechte toestand verkeerde, al rustte er geen schuld meer op. Ook klaagde de Commissie erover dat het Evangelisatiewerk in Haule weinig steun ondervond van onze aldaar wonende gemeenteleden. Zoals de toestand toen was, deed het lokaal weinig nut. Als ze van Hervormde zijde tot het stichten van een lokaal overgingen, zou ons werk daar met lamheid worden geslagen.
Op de kerkeraad werd toen de vraag gesteld of we het lokaal niet beter aan de Hervormden konden verkopen. Besloten werd deze vraag aan een te houden Gemeentevergadering voor te leggen. Deze sprak uit, dat het lokaal niet verkocht mocht worden en dat we met Evangelie-samenkomsten in Haule door moesten gaan. Aldus werd op de kerkeraadsvergadering van april 1928 besloten. Onze scriba nam op zich dit „de Commissie tot Evangelisatie van de Hervormde Kerk van Donkerbroek" te berichten.
Hierna werd om de twee weken te Haule in het lokaal een kerkdienst gehouden, meestal o.l.v. een ouderling, die een preek las. De opkomst van de gemeenteleden en „buitenkerkelijken" was vaak teleurstellend, maar toch hechtten de op Haule wonende gemeenteleden van onze kerk veel waarde aan het lokaal. Op 23 maart 1953 bracht broeder Brouwer naar voren dat het gebouwtje nodig gerestaureerd moest worden en een deskundige de kosten begroot had op f 800,-. De kerkeraad vond het niet verantwoord om daar zoveel geld voor uit te geven en besloot om met hulp van gemeenteleden dit zoveel mogelijk zčlf te doen.
Hierna zag de Evangelisatiecommissie te Haule voor haar een taak weggelegd en vroeg toestemming van de kerkeraad, om met weinig kosten en vrijwillige arbeidskrachten, het gebouwtje te Haule op te mogen knappen. De kerkeraad had geen bezwaar en een eerder genomen besluit om het af te breken werd opgeschort. De Evangelisatiecommissie stelde er veel tijd en energie in het gebouwtje op te knappen. Het Evangelisatiewerk met veel enthousiasme begonnen, bleef zonder zichtbaar resultaat en liep langzamerhand terug. Bij het verwerven van de grond in 1908, eigendom van Jannes de Weerd, voor de bouw van het lokaal, werd destijds als voorwaarde gesteld dat indien het lokaal niet meer gebruikt zou worden, voor het doel waarvoor het was bestemd, de ondergrond weer eigendom zou worden van Jannes de Weerd. In 1969 werd het lokaal praktisch niet meer gebruikt voor kerkelijke noch voor maatschappelijke doeleinden. De ondergrond is toen weer overgegaan naar De Weerd, die het gebouw heeft afgebroken en het terrein verkocht aan A. W. Bosma, welke er een woning op heeft gebouwd. Nu bekend als Dorpsstraat 69, Haule.


Copyrechten bij de Gereformeerde kerk Haulerwijk

Aan de inhoud van deze site zijn geen rechten te ontlenen.
Bij problemen of vragen over deze website u kunt contact opnemen met
 Webmaster.    
Laatst bijgewerkt: 01 mei 2005.