FinanciŽn

 


 

Site Meter

Enkele grepen uit de Kerkelijke FinanciŽn

Uit het voorgaande hebben we gezien hoe het gesteld was met de financiŽn. Het tractement van de predikant vormde een groot deel van de uitgaven. Toch moest men in de pastorie heel zuinig leven. De diakenen gingen iedere maand de gemeente door en haalden dan het tractement op. Was de gemeente vacant, dan werd ook geen tractement opgehaald. Ieder jaar was een bron van inkomsten, het Ązitplaatsengeld" (de opbrengst van de verhuur van zitplaatsen).
De verhuur van zitplaatsen heeft geduurd tot de ingebruikname van de nieuwe kerk in 1930. Als er iets bijzonders moest gebeuren ging men door de gemeente om een bijdrage.
In de notulen van 19 september 1888 lezen wij: ĄDe praeses brengt ter tafel de behoefte om een schuurtje bij de pastorie te bouwen. De kerkeraad is ťťnstemmig van oordeel, dat zulk een schuurtje werkelijk nodig is, doch de penningmeester verklaart zijn onvermogen om de kosten uit de gemeentekas te bestrijden. Daarom wordt besloten om met een intekenlijst door de gemeente te gaan en te beproeven om door particuliere liefdegiften de benodigde gelden saam te brengen".

Niet iedereen betaalt naar draagkracht.
Op vele kerkeraadsvergaderingen komen de financiŽn ter sprake. Zij, die te weinig bijdragen, worden door de ouderlingen bezocht. Niet altijd met het gewenste resultaat. In 1903 wordt afgesproken een lijst op te maken met alle namen en daarachter het bedrag te vermelden, dat elk jaar aan de kerk wordt betaald en deze lijst veertien dagen ter inzage te leggen in de pastorie. Dit wordt met algemene stemmen aangenomen. In 1914 werd een deputatie afgevaardigd naar het gemeentehuis te Oosterwolde, voor het nazien der lijsten der Hoofdelijke Omslag. De deputatie doet hiervan verslag en geeft toelichting. Br. Offringa wordt gemachtigd een kohier van de Hoofdelijke Omslag van Ooststellingwerf aan te vragen.

Brandverzekering.
In 1890 wordt besloten om de bebouwde eigendommen der gemeente bij een solide brandwaarborgmaatschappij te doen verzekeren, tegen mogelijke brandschade. Aan O. Offringa wordt opgedragen dit verder in orde te brengen.

De kerkeraad stelt een boete in.
In 1895 ĄDe praeses Ds. Groot Nibbelink stelt voor een boete van 25 cent vast te stellen, wanneer de leden der kerkeraad meer dan 1/4 uur later ter vergadering komen dan bepaald is. Dit wordt door stemming aangenomen; 3 leden zijn er tegen. De boete is bestemd voor de kerk".

Kerkeraad wordt akkerbouwer.
In 1917 besluit de kerkeraad om het land van de kerk zelf te gebruiken en er haver op te verbouwen.

Er wordt een Commissie van Beheer ingesteld.
18 december 1952 ĄDe penningmeester die aftredende is geeft een voorlopig overzicht van de financiŽn. Er blijkt een tekort te zijn van f 2000,-. De kerkeraad is van mening dat de kas niet met een tekort aan de nieuwe penningmeester kan worden overgedragen. Er zal een lening moeten worden afgesloten, maar dat kan niet weer. De praeses Ds. Broer wil daarom een Commissie van Beheer instellen. Dit voorstel ontmoet echter veel weerstand. Gaat alles dan niet teveel buiten de kerkeraad om? Maar allen zijn overtuigd dat er iets moet gebeuren. Broeder W. Duursma stelt voor de Commissie van Beheer dan voor het grootste gedeelte uit kerkeraadsleden te laten bestaan. Hiermee kan men instemmen. Benoemd worden de broeders R. Mussche, G. Offringa, H. Brouwer, J. Hoekstra en Ritske Blaauw. Een instructie zal worden opgesteld. Ook zal een abonnement genomen worden op ĄAdministratie en Beheer".

Verkeers- en parkeerproblemen.
Meester Oosterhof klaagt, dat bij het uitgaan der kerk de voetgangers de hele breedte van de weg in gebruik nemen, men kan er per fiets dan niet door. In 1957 waren het de auto's. Bij de kerk was geen plaats om auto's te parkeren en toch waren er enkele die met de auto naar de kerk kwamen. Op voorstel van de Commissie van Beheer werd besloten om de vijver vůůr de kerk en de sloot vůůr de pastorie te dempen en een klein stukje grond van buurman E. Venema te kopen. Dan was er ruimte voor dertien auto's. Kosten f 10.000,-. Met de welvaart neemt ook het aantal auto's toe. Ook bij de kerk komen steeds meer mensen met de auto. In 1965 moeten er weer voorzieningen worden getroffen. Rondom de kerk wordt ruimte gemaakt. Er komt ruimte bij voor 20 auto's. Kosten f 8000,-. De gedachte is, dat het probleem nu is opgelost. In 1967 staan de auto's alweer op de weg en het probleem neemt in die mate toe, dat de burgerlijke gemeente gevraagd wordt, om een parkeerverbod aan ťťn zijde van de weg in te stellen. In 1973 is buurman bereid grond naast de kerk te verkopen. Besloten wordt grond te kopen, het op te hogen en semi te verharden. Kosten f 20.000,-.

Een nieuwe Pastorie.
In 1978 wordt besloten de pastorie te bestemmen als kosterswoning en een nieuwe pastorie te bouwen in Haulerwijk. Aan de Opzienersweg wordt een bouwterrein gekocht. De firma Veenhuizen en Van der Wal krijgen opdracht voor de bouw. De totale kosten f 300.000,-.


Copyrechten bij de Gereformeerde kerk Haulerwijk

Aan de inhoud van deze site zijn geen rechten te ontlenen.
Bij problemen of vragen over deze website u kunt contact opnemen met
 Webmaster.    
Laatst bijgewerkt: 01 mei 2005.