Evangelisatie

 


 

Site Meter


In de geschiedenis van de kerk van Haulerwijk komt het woord „Evangelisatie" het eerst voor op een vergadering van de kerkeraad op 13 september 1889. Op deze vergadering spreekt Ds. J. Fokkinga de wenselijkheid uit van Evangelisatie op het Oosteind van Haulerwijk. Hij wil daar in de wintermaanden op een zondagavond preken. De kerkeraad juicht dit voorstel toe. Een tweetal broeders zal proberen een geschikte plaats te vinden voor het houden van een samenkomst. Deze is enkele maanden later gevonden. Op 6 december 1889 wordt door deze broeders medegedeeld een plaats gevonden te hebben waar Ds. Fokkinga kan preken. Dit is het begin geweest van de Evangelisatie van Haulerwijk en omstreken.

In de tijd van Ds. Groot Nibbelink wordt er een evangelisatiecommissie gevormd. In 1908 wordt ook besloten het lokaal te Haule te bouwen. Dit voor Zondagsschool, jongelingsvereniging en andere godsdienstige doeleinden. Wat betreft de evangelisatie had de kerk van Haulerwijk veel werk. Daar was allereerst het evangelisatiewerk te Haule. In 1920 wordt besloten éénmaal per maand dienst te houden in het lokaal te Haule. Meester Van Ek zal in deze diensten voorgaan.

Omstreeks 1927 werd in Haule de Hervormde Evangelisatie opgericht. Deze mensen waren het niet eens met de prediking van de Hervormde predikanten welke toen in Donkerbroek-Haule voorgingen. Deze groep kocht grond voor het bouwen van een lokaal wat enige tijd later in gebruik werd genomen. Dit lokaal heeft gestaan tegenover de woning van H. Claus bij de nieuwe rotonde. Er waren toen te Haule 2 evangelisatiegebouwen. Het Gereformeerde gebouwtje stond links van het boerderijtje waar het schelpenpad naar het Blauwe Bos gaat. Dit witte gebouwtje werd in de volksmond te Haule het „Bokkehok" genoemd. In de jaren rond 1930 en later werd in dat gebouwtje twee keer per maand dienst gehouden. Deze diensten werden geleid door de predikant, de hulpprediker, de hoofden der scholen De Man, Oosterhoff, en Pilon.
Verder gingen ook voor Meester Beijert, Meester Buisman, M. de Boer, F. Tamminga en het oud hoofd der school T. de Boer. Ook de predikanten van Oosterwolde en Donkerbroek A. Mollema en A. Nijhuis verleenden hun medewerking aan deze diensten.
Deze diensten hebben geduurd tot plusminus 1948. In de jaren 1960 zijn er nog evangelisatie samenkomsten gehouden door de heer L. D. Akkerman. Enkele jaren later is het gebouw buiten gebruik gesteld en afgebroken. Wat het Hervormde gebouw betreft dit is omstreeks 1960 afgebroken. Deze Evangelisatie is opgegaan in de Nederlands Hervormde Kerk.

Openluchtsamenkomsten.
Ook deze werden in Haule gehouden. Eerst op het land van Weduwe J. Russchen, later J. Russchen en na de oorlog op het land van R. Hofman.

Huisbezoek.
Ook werd in Haule door de Evangelisatiecommissie veel aan huisbezoek gedaan. Echter het zaad dat met kwistige hand werd gestrooid gaf geen wasdom. Het was ploegen op rotsgrond.

Bakkeveen.
Ook in Bakkeveen was een Evangelisatiepost. De bearbeiding van dit gebied werd in hoofdzaak gedaan door de kerk van Wijnjewoude. Wijnjewoude behoorde bij de Classis Drachten, terwijl Haulerwijk tot de Classis Assen behoorde. In de oorlogsjaren begon in Bakkeveen het proces om een zelfstandige kerk te worden. Een aantal leden van Haulerwijk was woonachtig te Bakkeveen. Toen in 1952 Haulerwijk overging naar de Classis Drachten kwam de instituering te Bakkeveen in een stroomversnelling. Door de Classis Drachten werd aangedrongen om te komen tot een zelfstandige gemeente te Bakkeveen. Op 21 juni 1959 werd de kerk van Bakkeveen zelfstandig en kreeg op 10 juli 1960 in de persoon van Ds. F. de Jong haar eerste predikant.

Haulerwijk.
Openluchtsamenkomsten werden ook te Haulerwijk gehouden op het veld van Dikkens. Te beneden-Haulerwijk (thans Waskemeer) werden openluchtsamenkomsten gehouden in het Donkerbroekemer Veld. Deze samenkomsten werden meestal geleid door een predikant uit de Classis of een predikant van een kerk uit de buurt. Ook in Haulerwijk werd veel aan huisbezoek gedaan. Omstreeks 1960 is men in Haulerwijk bezig geweest om een lokaliteit te stichten voor Evangelisatie. Door omstandigheden is dit niet doorgegaan.

Tentsamenkomsten.
In 1936 werd door de Classis Assen een tent aangekocht voor het Evangelisatiewerk in de Classis. Daar Haulerwijk ook zijn aandeel aan deze tent had betaald, kwam deze ook in Haulerwijk. De plaats was het kampje land van wijlen Jochem de Vries. De tent stond daar van 21 tot 26 juli. De muziekverenigingen van Haulerwijk en Een zorgden voor de begeleiding van de samenzang. Sprekers op deze avonden waren de plaatselijke predikant Ds. Oegema, alsmede de predikanten Van Til te Een, Mollema te Oosterwolde, Nijhuis te Donkerbroek, Dijk te Zevenhuizen, Van Wouwe uit Marum, Gravensteijn van Leek en Vreugdenhil uit Appelscha.

Zondagsschoolwerk.
Een onderdeel van het Evangelisatiewerk is het werk van de zondagsschool. Momenteel zijn er twee zondagsscholen in Haulerwijk en Waskemeer, omstreeks 1930 waren dit er vier. Wat de zondagsschool te Haule betreft: in 1934 waren er elf kinderen, in latere jaren lag het aantal aanmerkelijk hoger. In de oorlogsjaren waren er ruim 20 kinderen, terwijl in 1961 nog 18 kinderen de zondagsschool bezochten. Eind 1961 werd de zondagsschool opgeheven wegens gebrek aan leiding. De zondagsschool Midden-Haulerwijk was in 1958 al opgeheven.

Interkerkelijke Evangelisatie.
In de jaren na 1958 werden de openluchtsamenkomsten niet meer gehouden. Deze werden vervangen door Interkerkelijke samenkomsten in het Blauwe Bos. Deze worden daar twee maal per jaar in de zomermaanden gehouden. De voorbereidingen worden getroffen door de Interkerkelijke Evangelisatie welke bestaat uit leden van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Baptisten gemeente en de Gereformeerde Kerk. De Evangelisatie van de Gereformeerde Kerk houdt zich bezig met lectuurverspreiding en het zondagsschoolwerk.


Copyrechten bij de Gereformeerde kerk Haulerwijk

Aan de inhoud van deze site zijn geen rechten te ontlenen.
Bij problemen of vragen over deze website u kunt contact opnemen met
 Webmaster.    
Laatst bijgewerkt: 01 mei 2005.