S.O.W.

 


 

Site Meter

Samen op weg

De eerste gegevens die zijn vastgelegd over de gedachte van samenwerking met andere plaatselijke kerken vinden wij in de notulen van een kerkeraadsvergadering van april 1962, waar staat vermeld dat de Hervormde kerkeraad genegen is tot samenspreking met onze kerkeraad. Er zal eerst alleen over evangelisatie worden gesproken.
Ongetwijfeld leefde dit bij velen reeds eerder en is men daar over en weer wel mee bezig geweest, doch daarover schijnt niets te zijn vastgelegd. In juli 1962 werd genotuleerd: „Geadviseerd wordt om zo spoedig mogelijk te komen tot een samenspreking met de Hervormde kerkeraad. Mocht dit geen resultaat opleveren, dan maar alleen met de Baptisten, de tijd is kort." De Hervormde kerkeraad wil echter graag samenspreken om bestaande verschillen op te lossen en elkaar beter te leren begrijpen en stelt voor om op 31 oktober, Hervormingsdag, een interkerkelijke samenkomst te houden, waarmee akkoord wordt gegaan. Hieraan voorafgaande wordt nog een ontmoetingssamenkomst gehouden door de Hervormde en Gereformeerde kerkeraden, waar beide predikanten een inleiding houden over het kerk zijn.
In 1963 wordt er in de Hervormde kerk een dienst gehouden in verband met de aktie „Brood voor het hart", terwijl er bovendien een drietal interkerkelijke diensten in het „Blauwe bos" worden georganiseerd. Al deze hiervoor genoemde diensten werden gehouden door de Baptisten, Gereformeerden en Hervormden, hier ter plaatse. Er zijn evenwel nog bezwaren om samen met de andere kerken een officiële kerkdienst te houden; men wil eerst elkaars standpunten nader bespreken. Wel worden er gezamenlijke evangelisatie-werkzaamheden gedaan. In de kerkeraadsvergadering van juni 1968 wordt nog eens breedvoerig gesproken over de verschillen tussen de Hervormde en Gereformeerde kerken. Men voelt de behoefte om niet alleen door evangelisatie-aktiviteiten contacten te onderhouden, maar ook om als kerken iets te doen.
Op de gemeentevergadering van maart 1969 blijken alle aanwezige leden er vóór te zijn om met de Hervormde broeders en zusters gezamenlijke kerkdiensten te houden. Nog datzelfde jaar vinden er gemeenschappelijke diensten plaats, waaraan ook door de Baptisten wordt meegewerkt. Toch verloopt één en ander de eerste jaren nog moeizaam, maar in 1972 wordt besloten de gezamenlijke diensten uit te breiden en op de ingeslagen weg voort te gaan. Regelmatig wordt er over en weer door de Hervormde en Gereformeerde kerkeraden gesproken over de punten waarin men nog verschilt, doch ook de punten die samenbinden worden zeker niet vergeten. Men bespreekt onderwerpen als: „Overeenstemming in belijden" en „De inhoud van de prediking". „De Geest Gods drijft ons elkaar te zoeken, zowel binnen als buiten de eigen kerk." In beide gemeenten zijn de meningen echter nogal verdeeld, de één wil veel meer dan de ander. Wijs beleid is nodig bij beide kerkeraden. Er werd in 1973 op een gemeente-avond reeds gesproken over kanselruil en gezamenlijke pastorale arbeid. Doordat echter de één veel vooruitstrevender is dan de ander en dit soms wrijvingen geeft, wordt men genoodzaakt de „Samen op Weg"-gedachte in het voorjaar van 1976 op een laag pitje te zetten. Blijkbaar heeft men teveel ineens gewild. Toch laat men elkaar niet los en in 1978 wakkert de vlam weer aan en gaat men er weer aktiever mee bezig. Er wordt weer geregeld samengesproken door beide kerkeraden en er worden weer vaker gemeenschappelijke diensten gehouden. In 1979 wordt op de gemeentevergadering opgemerkt dat de samenwerking weer goed loopt en wordt het boekje „Samen op Weg" besproken. Ook wordt door de Synode onzer kerken voorgesteld om aan de plaatselijke oecumene zo mogelijk meer gestalte te geven, hetgeen in de nu achter ons liggende zeven jaar ook steeds meer kon worden verwezenlijkt. Hier ter plaatse zijn wij nu zover samen op weg dat er niet alleen twee maal per jaar kanselruil plaats vindt, doch bovendien eveneens tweemaal per jaar samen met onze Hervormde broeders en zusters het Heilig Avondmaal wordt gevierd. De mogelijkheden tot meerdere gezamenlijke aktiviteiten houden de voortdurende aandacht.
In bepaalde diensten op christelijke feestdagen en aan de reeds genoemde evangelisatiebijeenkomsten in het „Blauwe bos", wordt steeds tevens door de Baptisten gemeente meegewerkt.


Copyrechten bij de Gereformeerde kerk Haulerwijk

Aan de inhoud van deze site zijn geen rechten te ontlenen.
Bij problemen of vragen over deze website u kunt contact opnemen met
 Webmaster.    
Laatst bijgewerkt: 01 mei 2005.